ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

 

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division : MFii) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป