โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-4000
อีเมล : pr.medical-center@remove-thismfu.ac.th
เว็บไซต์ : hospital-medicalcenter.mfu.ac.th

 

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“เราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำ”

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกระดับของความเจ็บป่วย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผู้ป่วยที่ยากไร้จะได้รับการบำบัดรักษาเป็นอย่างดี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ระบบงานที่เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป

ข้อมูลการติดต่อ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ต. นางแล อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-4000
อีเมล : pr.medical-center@remove-thismfu.ac.th
เว็บไซต์ : https://hospital-medicalcenter.mfu.ac.th