รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

67070 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล-กิจกรรมและโครงการพิเศษ) 1 รับสมัคร
67069 พนักงานต้อนรับ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
67068 พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน) 1 รับสมัคร
67067 เจ้าหน้าที่บริหาร (หน่วยพัฒนาคุณภาพและจัดการทั่วไป) 1 รับสมัคร
67066 เจ้าหน้าที่บริหาร (ประสานสิทธิ์การแพทย์) 1 รับสมัคร
67065 พนักงานธุรการ (งานสารบรรณและอำนวยการ) 1 รับสมัคร
67064 พนักงานธุรการ (งานการเงินบัญชีและงบประมาณ) 1 รับสมัคร
67063 พนักงานธุรการ (องค์กรแพทย์) 1 รับสมัคร
67062 วิศวกร (หน่วยเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์) 1 รับสมัคร
67061 พนักงานธุรการ (งานอาคารสถานที่) 1 รับสมัคร
67060 นักกิจกรรมบำบัด 1 รับสมัคร
67059 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ) 1 สอบข้อเขียน
67058 พนักงานบริการ (งานสารบรรณและอำนวยการ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบข้อเขียน
67057 วิศวกร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 รับสมัคร
67056 นักกายภาพบำบัด 1 สอบข้อเขียน
67055 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 สอบข้อเขียน
67054 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) 1 สอบสัมภาษณ์
67052 พนักงานต้อนรับ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
67051 พนักงานธุรการ (งานสารบรรณและอำนวยการ) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
67050 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 รับสมัคร
67048 ช่างเทคนิค (หน่วยเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์) 1 สอบข้อเขียน
67045 พนักงานธุรการ (งานอาคารสถานที่) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
67034  พยาบาล (ประสานสิทธิ์การแพทย์) 1 รับสมัคร
67033 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
67032 เภสัชกร 4 รับสมัคร
67026 ผู้ช่วยพยาบาล (จิตเวช) 7 รับสมัคร
67025 พยาบาล (จิตเวช) 8 รับสมัคร
67022 พยาบาล (หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 รับสมัคร
66053 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 รับสมัคร

การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

  • 308014 ครั้ง