รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

22 มีนาคม พ.ศ. 2566


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

66044 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล) 1 รับสมัคร
66043 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร) 1 รับสมัคร
66042 พนักงานบริการ (งานอาคารสถานที่) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
66041 พนักงานบริการ (งานรังสีวิทยา) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
66040 พนักงานขับรถ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 รับสมัคร
66039 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) 1 รับสมัคร
66038 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานแผนและงบประมาณ) 1 รับสมัคร
66037 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 สอบข้อเขียน
66036 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ-จัดซื้อ) 1 สอบข้อเขียน
66035 พนักงานบริการ (งานพัสดุ) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
66034 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (งานกายภาพบำบัด) (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 รับสมัคร
66033 เภสัชกร 5 รับสมัคร
66032 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66031 พนักงานบริการ (งานอาคารสถานที่) (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 สอบสัมภาษณ์
66030 พนักงานบริการ (งานซักฟอก) (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 สอบสัมภาษณ์
66029 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชีและงบประมาณ) 1 สอบข้อเขียน
66028 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 1 สอบข้อเขียน
66027 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เซลล์วิทยา) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66026 พนักงานธุรการ (งานนิติเวช) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66025 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล-กิจกรรมและโครงการพิเศษ) 1 สอบสัมภาษณ์
66024 เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล-ผลิตสื่อ) 1 สอบสัมภาษณ์
66023 พยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพองค์กร) 1 รับสมัคร
66016 พนักงานธุรการ (เครื่องมือทางการแพทย์) 1 ประกาศผล
การคัดเลือก
66010 พนักงานห้องยา 1 รับสมัคร
65047 นักทัศนมาตร 1 รับสมัคร
65038 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 สอบข้อเขียน

การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

 |