หอพักนักศึกษา

     มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจำนวน 16 หอพัก เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาให้อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ฝึกให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทรต่อกัน (Living Learning and Caring Center) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มีผู้ปกครองหอพักเพื่อให้การดูแลและให้คำปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านทำความสะอาดภายในหอพัก และกรณีเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน

     ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี ก็สามารถทำได้ โดยยื่น ความจำนงที่สำนักงานหอพักนักศึกษา