หอพักนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ทุกคน แบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างนักศึกษาชาย-หญิง และชั้นปีอื่น ๆ ไปจนถึงระดับบัณฑิตสึกษาที่แจ้งความประสงค์จะพักในมหาวิทยาลัย รวม 18 หอพัก สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 5,800 คน

การจัดหอพักให้นักศึกษาโดยมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องอยู่ภายในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้พักอาศัย มีความปลอดภัย ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไกล อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดเรียบร้อยและสวยงามเป็นธรรมชาติ มีความอบอุ่นเหมือนบ้าน เพื่อเปิดโอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สามารถปกครองและตัดสินใจด้วยตนเอง รวมถึงทำให้นักศึกษามีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย โดยแต่ละหอพักจะมีผู้ปกครองหอพักเพื่อให้การดูแลและให้คำปรึกษาหอพักละ 1 คน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นของอาคาร มีแม่บ้านทำความสะอาดภายในหอพัก และกรณีเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี ก็สามารถทำได้ โดยยื่นความจำนงที่สำนักงานหอพักนักศึกษาโดยตรง