หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร้อยเรื่องราว..ชาวแม่ฟ้าหลวง

" ในแต่ละก้าวที่เติบโต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงในแต่ละห้วงเวลานาที เรื่องราวอันเป็นความทรงจำในการก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยได้รับการเก็บบันทึกไว้อย่างต่อเนื่อง และได้ถูกถักถ้อยร้อยเรื่องราว นำมาจัดแสดง ณ คลังแห่งความทรงจำนี้ "

 

     หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดแสดงนิทรรศการถาวรกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในระยะ 10 ปีแรก นับแต่ปีพุทธศักราช 2542 ถึง 2551 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย ที่จะเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานในการ "ปลูกป่า..สร้างคน" ของพระองค์

     หอประวัติแห่งนี้ เป็นคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวแม่ฟ้าหลวงอย่างครบถ้วน โดยภายในประกอบด้วยนิทรรศการจำนวน 6 ห้อง ได้แก่

ห้องสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ชุดครุยวิทยฐานะ และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ห้องประวัติความเป็นมา

     ถ่ายทอดปฐมบทของการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระยะ 10 ปีแรก เหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจ บุคคลสำคัญในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาการด้านกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ความเจริญก้าวหน้าอันมีแบบฉบับของตนเองในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังบอกเล่าถึงพิธีเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรก พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัย พิธีเปิดมหาวิทยาลัย พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อันเป็นวันสำคัญสูงสุดในชีวิตของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวง

ห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     นำเสนอประวัติอธิการบดีผู้ก่อตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เจริญเติบโตมาตามลำดับ ตลอดจนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในระยะแรกของการบุกเบิกและเตรียมการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงพัฒนาการในระยะ 10 ปีแรกของการก่อตั้ง

ห้องพระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     นำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 2552

ห้องกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัย

     จัดแสดงแบบจำลองและแบบแปลนการก่อสร้างของกลุ่มอาคารต่างๆ อาทิ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ อาคารสำนักวิชา อาคารหอพักนักศึกษา อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารส่วนหน้าหรืออาคารชั่วคราว ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรกของมหาวิทยาลัย

ห้องเอกสารจดหมายเหตุ

     จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุของ มหาวิทยาลัย อาทิ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แผนแม่บทฉบับแรกของมหาวิทยาลัย เอกสารการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่ม (พ.ศ.2539 - 2541) และหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย สูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีการสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นต้น