รับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัดถนนคนเดินภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน
ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

----------------------------

      ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน จำนวน 535 ล็อค บริเวณลานจอดรถด้านหลังอัฒจันทร์สนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดระยะเวลาอนุญาต 1 ปี

      ผู้ประกอบการมีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการตลาดนัด ถนนคนเดิน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

      การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด              

      กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

 

      ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 1 มีนาคม 2561 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด


รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 1023 ครั้ง