อธิการบดีเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting โดย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริต การดำเนินงานกำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU ITA) ได้นำเสนอแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และการสื่อสารกับบุคลากรในหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารได้รับทราบ
ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงหลักปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยว่าให้ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงาน จะไม่มีการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก No Gift Policy หากมีผู้พบเห็นหรือรับทราบข้อมูลว่ามีการรับของขวัญของกำนัลของให้ทุกแจ้งมายังช่องทางร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ


 

 |   |  722 ครั้ง