ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 
----------------------------      

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย  พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2566  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอ เป็นผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง   จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.  
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2566 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564  สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6468 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 |   |  1746 ครั้ง