ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดไฟ LED TUBEพร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่     ๓๑     พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

จิตติพร  เทศกุล

(นางจิตติพร  เทศกุล)

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (M๖๑๐๕๐๐๒๙๘๘๓) ลงวันที่    ๓๑     พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อ

จัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

P๖๑๐๕๐๐๔๒๑๘๒

หลอดไฟ LED TUBE พร้อมติดตั้ง   ณ อาคารศูนย์การแพทย์ (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) จำนวน      ๑ งาน

,๘๙๗,๓๓๒.๐๐

๐๖/๒๕๖๑

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 404 ครั้ง