น้องใหม่ มฟล. ร่วมประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย ประจำปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ร่วมจัด ประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกปี โดยได้มีการอัญเชิญพระพุทธปัญญาประภัสสรขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยอันเป็นสิ่งที่ชาวแม่ฟ้าหลวงและผู้มาเยือนคุ้นตาเป็นอย่างดี หลังจากประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้น นักศึกษาน้องใหม่กว่า 3,500 คน ได้เริ่มออกเดินจากลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผ่านวิหารพระเจ้าล้านทองฯ เข้าสู่ทางขึ้นเขา โดยมีเป้าประสงค์ให้เส้นทางเดินที่ยากลำบากเป็นบทเรียนให้นักศึกษาให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ นานา ทั้งความลาดชัน ดินโคลนตลอดเส้นทาง รวมถึงความเหนื่อยล้า แต่เมื่อไปถึงปลายทางทุกคนจะได้สัมผัสกับความรักและสามัคคี ระหว่างเพื่อนและเพื่อน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่ได้จับมือกันไปถึงยอดดอยและได้กอดคอร่วมบูมมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้สักการะพระพุทธรูปบนจุดสูงสุดของมหาวิทยาลัย อันสิ่งเหล่านี้จะนำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการใช้ชีวิตในรั้วแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้

       รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ประเพณีอุ้มพระขึ้นดอยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้มีความสร้างสรรค์ มุ่งเน้นที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดความรักความผูกพันกันระหว่างนักศึกษาใหม่กับสถาบันแห่งนี้

         “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเพณีเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังที่จะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาได้ยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกถึงความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน รู้สึกถึงความมีอาวุโสของรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งเหล่านี้นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้ ไม่ใช่เพียงแต่ในชีวิตการเป็นนักศึกษาและยังเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตด้วย”

        “หวังว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นความประทับใจทั้งนักศึกษาที่มาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2561 และที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้มาหลายปี จะได้รู้จักรักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้จักความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน ขอขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ หน่วยงานต่างๆ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาต่างๆ ที่เห็นความสำคัญและได้เสียสละเวลาอันมีค่า ร่วมกันจัดประเพณีอุ้มพระขึ้นดอยครั้งนี้ให้มีความสำเร็จลุล่วง และขอให้สืบสานให้เป็นประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสืบไป” รองอธิการบดี กล่าว

       นางสาวปิยาภรณ์ ไชยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มฟล. กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการการจัดกิจกรรมประเพณีอุ้มพระขึ้นดอยประจำปีการศึกษา 2561 ว่าการจัดงานประเพณีอุ้มพระขึ้นดอยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทุกชั้นปี รวมทั้งนักศึกษาเก่า เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและสืบสานประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  นักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  2797 ครั้ง