คณะนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ลงพื้นที่จัดการองค์ความรู้และพัฒนานโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่าระดับท้องถิ่น ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนักวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อภิเดชกุล,อาจารย์ ดร.นิตย์ตะยา ผาสุกพันธุ์, อาจารย์ วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก, อาจารย์ อณุตรา หงส์ทอง, อาจารย์ ดร.ญาณสินี สุมา,น.ส.ชฎาพร อินต๊ะ ผู้ช่วยนักวิจัย และ Mr. Adelowo Adelekeนักศึกษาปริญญาโท ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดการองค์ความรู้และพัฒนานโยบายการป้องกันและควบคุมการเผาป่าระดับท้องถิ่น ณ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคฝ่าย ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ จนสามารถหาข้อข้อตกลงร่วมกันและผลักดันจนเป็นบันทึกข้อตกลงในพื้นที่ ที่ทุกๆฝ่ายร่วมลงนาม เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า

ทั้งนี้ทีมวิจัยจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาหมอกควัน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 499 ครั้ง