อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทนักเรียนทุนสิงห์ปาร์คเชียงรายรุ่น 3 นอกจากเก่งแล้วต้องมีความซื่อสัตย์และกตัญญู

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (SINGHA PARK CHIANG RAI) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และ คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 10 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและกำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จากการที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและความประพฤติเหมาะสม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ได้เข้าร่วมพิธีรับทุนพร้อมด้วยผู้ปกครอง

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มีความร่วมมือกับสิงห์ปาร์คมาอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ และอยากขอบคุณที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคล โดยได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาสิงห์ปาร์คเชียงรายมาถึงรุ่นที่ 3 แล้ว ทำให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อเพื่อมีอนาคตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

โดยท่านอธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า “ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษานี้ เมื่อได้รับโอกาสเรียนต่อ ต้องตระหนักให้ดีว่าต้องมีความขยันหมั่นเพียรให้สมกับที่ได้รับโอกาส เมื่อขยันหมั่นเพียรก็จะนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อประสบความสำเร็จก็ต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามีวันนี้ได้เพราะใครค้ำชู อันความกตัญญูรู้คุณนั้นเป็นมงคลของชีวิต และที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ ความกตัญญูและซื่อสัตย์จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จความเจริญ”

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 720 ครั้ง