ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ กลุ่มอาคาร M-Square

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

ร่างขอบเขตของงาน(TOR)

งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

*******************************************

๑. ความเป็นมา

          ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ เพื่องานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อติดตั้งในกลุ่มอาคาร M-Squareเพื่อใช้ขนของในการจัดเตรียมพื้นที่และเตรียมความพร้อมอื่นๆ ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆที่จัดภายในกลุ่มอาคาร M-Square ซึ่งได้ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์แล้วเสร็จและดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๘

          ๒.๒ เพื่อให้การประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดเป็นไปอย่างกว้างขวาง ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

          ๒.๓  เพื่อให้งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร (ขนของ) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดแล้วเสร็จตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

          ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุหรืออาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร หรือผลงานการก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่มีงานติดตั้งลิฟต์โดยสารอยู่ในผลงานดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าผลงานเฉพาะงานติดตั้งลิฟต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ

๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดได้

 

. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑   เป็นลิฟต์บริการ( SERVICE LIFTS - BED TYPE ) ชนิดไม่มีห้องเครื่อง

๔.๑.๒ ประเภทและจำนวน(TYPE & UNIT)ลิฟต์โดยสาร (ขนของ) จำนวน๑ เครื่อง หมายเลขL-๒

 ๔.๑.๓  น้ำหนักบรรทุก(CAPACITY)น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐กิโลกรัม

 ๔.๑.๔  ความเร็ว(SPEED) ไม่น้อยกว่า๖๐เมตรต่อนาที หรือ๑เมตรต่อวินาที

๔.๑.๕  ระบบควบคุม(CONTROL) SIMPLEX  SELECTIVE  COLLECTIVE  MICROPROCESSORCONTROL

๔.๑.๖  ขนาดตัวลิฟต์(CAR DESIGN)วัดภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๒.๕๐เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๓๐เมตร

๔.๑.๗  ขนาดประตูลิฟต์(DOOR OPENING)ประตูเปิดกว้างไม่น้อยกว่า๑.๒๐เมตร สูงไม่น้อยกว่า๒.๑๐เมตร แบบสองบานเปิด-ปิดไปทิศทางเดียวกันอยู่ทางด้านหน้าของบ่อ

๔.๑.๘  ขนาดช่องลิฟต์(HOISTWAY DIMENSIONS)วัดภายในกว้าง๒.๔๐เมตร ลึก๓.๒๐เมตร ความลึกบ่อลิฟต์(PIT) ๑.๕๐เมตร

๔.๑.๙  จำนวนชั้นที่บริการรับ-ส่ง(SERVICE FLOOR) ลิฟต์จะบริการรับ-ส่งจากชั้น ๑ถึงชั้น ๕รวม๕ชั้น๕ประตู

๔.๑.๑๐  ความสูงที่ลิฟต์วิ่ง(RISE) ระยะความสูงที่ลิฟต์วิ่งประมาณ๑๕.๖๐เมตร

 

๔.๒ ชุดเครื่องลิฟต์(MACHINE SET)

๔.๒.๑ เครื่องลิฟต์ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวนำ(A.C.VF INDUCTION MOTOR TRACTIONMACHINE) เป็นแบบ COMPACTSYNCHRONOUS MOTOR PERMANENT MAGNET GEARLESS TRACTION MACHINE พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเข้าเป็นชุดเดียวกันติดตั้งบนแท่นเครื่องจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒ ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (DRIVE CONTROL)พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนตัวลิฟต์นั้นจะป้อนผ่านชุดINVERTORโดยอาศัยหลักการทำงานของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า ในการควบคุมแรงบิดและความเร็วของชุดมอเตอร์ตามสภาวะของโหลดน้ำหนักบรรทุกและจังหวะการทำงานของลิฟต์

 

๔.๓ ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM)

  ๔.๓.๑  ระบบการทำงาน เป็นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีพนักงานควบคุม

๔.๓.๒  ตู้ควบคุมการทำงาน (CONTROLLER)ชุดควบคุมการทำงานเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ (MICROCOMPUTER CONTROLLER)สามารถ PROGRAM ตามลักษณะของอาคารระบบ FULL COMPUTERIZED VARIABLE VOLTAGE VARIABLE FREQUENCY (VVVF) สามารถควบคุมการทำงานของลิฟต์ได้ดังนี้

ก.   รับคำสั่งจากสัญญาณปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ (CAR CALLS) และคำสั่ง สัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก (HALL CALLS)

ข.   มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟต์ เช่นการเริ่มทำงาน, การชะลอความเร็วเข้าจอดอย่างราบเรียบ สม่ำเสมอโดยไม่กระตุกและควบคุม ตำแหน่งของลิฟต์ และควบคุมความแม่นยำในการจอดตามชั้น มิให้คลาดเคลื่อนเกิน ±๓ มิลลิเมตร

ค.   ตรวจสอบระบบวงจรการทำงานและควบคุมความเร็วเพื่อให้ลิฟต์ สามารถถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ง.   ควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถี่ ตามสภาวะของโหลดและสภาวะการทำงาน ในจังหวะที่ลิฟต์จะเริ่มออกตัวและค่อยๆเพิ่มความถี่ไฟฟ้า และเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้ตัวลิฟต์เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ตามอัตราเร่งที่ได้กำหนดไว้ใน SOFTWARE จนถึงความเร็วคงที่ เมื่อลิฟต์จะลดความเร็วลง ชุดควบคุมจะคอยลดแรงดันไฟฟ้าและลดความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ ทำให้ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าลง เมื่อใกล้ตำแหน่งชั้นที่จอด ชุดควบคุมจะสั่งการให้ระบบ BRAKE ทำงานจอดชั้นตามที่ต้องการ

จ.   ทำหน้าที่ในการควบคุมชุดเปิด-ปิดประตู (DOOR OPERATION) โดยจะสามารถตั้งเวลาในการเปิด-ปิดประตูและควบคุมการเปิด-ปิดประตูพร้อมกันโดยอัตโนมัติของประตูลิฟต์และประตูชานพักตามคำสั่งเรียกไปจอดชั้นตามแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์

 

๔.๔  ลักษณะการทำงานของลิฟต์ (ELEVATOR FEATURES)

๔.๔.๑      เมื่อไม่มีการเรียกลิฟต์ไฟแสงสว่างและพัดลมดูดอากาศภายในตัวลิฟต์ตัวลิฟต์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และจะเปิดใหม่เมื่อมีการเรียกลิฟต์ใช้งาน

๔.๔.๒      ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในลิฟต์ โดยไม่สัมพันธ์กับจำนวนผู้โดยสารในลิฟต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะให้ลิฟต์จอดในชั้นถัดไปและยกเลิกคำสั่งที่เหลือให้หมด

๔.๔.๓      ในกรณีที่เกิดการผิดปกติ หรือขัดข้องกับระบบควบคุม MICRO COMPUTERลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างชั้นแต่จะวิ่งไปจอดยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ ลิฟต์จะไม่ทำงานอีกจนกว่าจะได้รับการแก้ไข

๔.๔.๔       ในกรณีที่ตัวลิฟต์บรรทุกน้ำหนักได้เกินมากกว่า ๘๐% ของขนาดน้ำหนักบรรทุกของลิฟต์แล้ว ลิฟต์จะจอดชั้นตามคำสั่งปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ โดยไม่จอดแวะตามคำสั่งหน้าลิฟต์ประตูชานพัก

๔.๔.๕       ถ้าประตูไม่สามารถเปิดสุดภายในเวลาที่กำหนดประตูจะปิดเองและลิฟต์จะวิ่งไปยังชั้นต่อไปและถ้าประตูไม่สามารถปิดได้สนิทประตูจะเปิด-ปิดซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่อขจัดวัสดุใดๆที่อาจกีดขวางตกค้างในร่องประตู

๔.๔.๖       มีระบบแจ้งสัญญาณเสียงและทิศทาง (IMMEDIATE PREDICTION INDICATION) ให้เตรียมตัวรอหน้าลิฟต์ตัวที่ถูกกำหนดให้เข้ามารับผู้โดยสาร เมื่อผู้โดยสารกดปุ่มหน้าลิฟต์

๔.๔.๗     สำหรับคนพิการเมื่อลิฟต์ขัดข้องจะต้องมีทั้งเสียงและดวงไฟเตือนเป็นไฟกระพริบทั้งภายในและภายนอกห้องลิฟต์เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็น และการได้ยิน ได้รับรู้

 

๔.๕ ห้องโดยสารและอุปกรณ์ประกอบภายใน

๔.๕.๑ ห้องโดยสาร ผนังห้องโดยสารทั้งสามด้านเป็น STAINLESS STEEL HAIRLINE ส่วนผนังด้านหน้าเป็น STAINLESS STEEL MIRRORโดยพื้นที่ใช้งานภายในห้องโดยสารต้องถูกจำกัดให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างน้ำหนักบรรทุกกับพื้นที่ภายในตัวลิฟต์และภายในห้องโดยสารจะมีรายละเอียดดังนี้

ก.   มีเสียงสัญญาณเตือน เมื่อลิฟต์เข้าจอดชั้น

ข.   ผนังด้านล่างมีคิ้วกันกระแทกโดยรอบ (STAINLESS KICK PLATE)

ค.    พื้นปูด้วยแผ่นPOLYVINYL CHLORIDETILE (PVC) หนา ๒ มม.

ง.   มีทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY EXIT CONTACT) บนเพดานด้านบนภายในตัวลิฟต์

จ.   มีพัดลมระบายอากาศ (FAN) ภายในห้องโดยสาร

ฉ.     เพดานส่วนกลางเป็นSTAINLESS STEELMIRRORส่วนข้าง ๒ข้างเป็นSTAINLESS STEEL HAIRLINE พร้อมไฟDOWNLIGHT ๔ดวง

ช.   มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) ตัว BATTERY    SELF CHARGER ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

ซ.   มีโทรศัพท์ติดต่อ (INTERPHONE) ภายในตัวลิฟต์ ๑ ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นล่าง ๑ ชุด และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้นบนสุด ๑ ชุด รวม ๓ ชุด

ฌ.   มีราวกันกระแทก ๒ ระดับ แบบ STAINLESS STEEL HAIRLINE ทั้ง ๓ ด้าน โดยราวกันกระแทกด้านบนจะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. และราวกันกระแทกด้านล่างจะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. ซึ่งด้านปลายของราวจับด้านข้างและด้านหลังต้องมาบรรจบกัน เพื่อให้ผู้โดยสารที่ต้องใช้เก้าอี้เลื่อน (WHEEL CHAIR) สะดวกในการใช้

๔.๕.๒ แผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ เป็นแบบ MICRO STROKE BUTTON (LED) หรือหน้า PLATE เป็นSTAINLESS STEEL MIRROR จำนวน ๒ ชุด

ก.   ปุ่มกดชั้นต่างๆตามจำนวนชั้นที่จอด ปุ่มที่กดต้องมีภาษา BRAILLEสำหรับคนตาบอด

ข.   ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ALARM)

ค.      ปุ่มกดเปิดประตู (DOOR OPEN)

จ.    ปุ่มกดปิดประตู (DOOR CLOSE)

ง.   แผงควบคุมลิฟต์กรณีที่มีพนักงานประจำลิฟต์มีฝาเปิด-ปิดและมีกุญแจล็อคได้ ภายในประกอบด้วย

-    สวิตซ์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT SWITCH)

-    สวิตซ์เปิด-ปิดพัดลมดูดอากาศ (FAN SWITCH)

-    สวิตซ์หยุดลิฟต์ฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

-    สวิตซ์ขับเคลื่อนลิฟต์เพื่อบำรุงรักษา(U-D AUTO/HAND)

๔.๕.๓  มีแผงตัวเลขแสดงตำแหน่งเป็นแบบ DIGITAL DISPLAY INDICATOR  พร้อมด้วยไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์“ขึ้น” หรือ“ลง” ติดตั้งอยู่ภายในตัวลิฟต์ด้านบนของแผง ภายในตัวลิฟต์

๔.๕.๔   ลิฟต์ทุกตัวจะต้องมีระบบเสียงบอกชั้นที่ลิฟต์จอดสำหรับคนตาบอด

๔.๕.๕  ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY CAR LIGHT) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์และ บริเวณเครื่องลิฟต์ ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ โดยมีแบตเตอรี่ชนิด ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นพร้อมเครื่องชาร์ตไฟอัตโนมัติให้แสงสว่างตามมาตรฐานชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา

๔.๕.๖   เครื่องพูดติดต่อภายใน (INTERPHONE) มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์ และเจ้าหน้าที่ของอาคาร ในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้องภายในตัวลิฟต์๑ ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นล่าง ๑ ชุด และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้นบนสุด ๑ ชุด รวม ๓ ชุด 

๔.๕.๗  พื้นและโครงสร้างเสริมตัวลิฟต์ (CAR PLATFORM AND FRAME)

ก.  พื้นปูด้วยกระเบื้องยางม้วน

ข.  พื้นห้องโดยสาร (CAR PLATFORM)เป็นโครงเหล็กเสริมพื้น ด้านบนปูทับด้วยไม้อัด ๑๐มม. พื้นด้านล่างบุด้วยเหล็กแผ่น (ความหนามาตรฐาน) โดย CAR PLATFORMนี้ต้องติดตั้งบนRUBBER PADS เพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน

 

๔.๖ แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชั้น (HALL BOTTON FIXTURE)

๔.๖.๑  มีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์พร้อมไฟ INDICATOR ที่หน้าชานพักทุกชั้นเพื่อแสดงบอกตำแหน่งของตัวลิฟต์โดยชั้นบนสุด และชั้นล่างสุดมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ส่วนชั้นระหว่างกลางมีปุ่มกดชั้นละ ๒ ปุ่มสำหรับเรียกลิฟต์ เพื่อจะ “ขึ้น” และ/หรือ “ลง” ปุ่มเหล่านี้เมื่อถูกกดเรียกจะมีแสงไฟโชว์แสดงการบันทึกคำสั่งไม่ต้องกดซ้ำ ปุ่มกดต้องมีภาษา BRAILLE กำกับไว้ด้วย และไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง”          

๔.๖.๒ กุญแจฉุกเฉินประตูชานพัก (EMERGENCY KEY DEVICE)ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือกระแสไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเพื่อเปิดบานประตูชานพักจากภายนอกลิฟต์ทุกบานประตู

 

๔.๗ ประตูหน้าชั้น (HOISTWAY ENTRANCE)

๔.๗.๑    แบบของประตู (TYPE OF DOOR)  

ก.  ประตูลิฟต์และประตูชานพักทำงาน พร้อมกันโดยอัตโนมัติ โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสสลับ หรือไฟฟ้ากระแสตรง (AC-VF OR DC MOTOR) ติดตั้งอยู่ส่วนบนของตัวลิฟต์ เพื่อให้การเปิด-ปิด ประตูลิฟต์ได้อย่างนิ่มนวล โดยสามารถเร่ง หรือปรับความเร็วได้

ข. ประตูลิฟต์ และประตูชานพักเป็นSTAINLESS STEELขัดเงาผสมHAIRLINE ในอัตราส่วน ๘๐:๒๐และมีลูกยางกันกระแทกเพื่อลดการเสียดสีของบานประตูบน-ล่าง

ค. กรอบประตูชานพักเป็น STAINLESS STELL HAIRLINE กรอบประตู เลือกเป็นชนิด WIDE JAMB

ง.  ธรณีบานประตูลิฟต์ใน-นอกหล่อทำขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๗.๒  อุปกรณ์กันกระแทกของประตู (DOOR SAFETY DEVICE)ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางการปิดบาน ประตูแบบ SAFETY SHOE ๑ ชุด และแสง LIGHT RAY ๒ ชุด หรือLIGHT CURTAIN ๑ชุด

 

๔.๘  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และการป้องกัน (SAFETY DEVICE)

๔.๘.๑ ชุดควบคุมทางไฟฟ้า มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันทางไฟฟ้าดังนี้

ก.   MOTOR FAILURE OPERATION เมื่อชุด THERMOSTAT ตรวจพบว่าอุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้นจนผิดปกติ จะควบคุมให้ลิฟต์ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกและจะหยุดการทำงาน โดยจะรออุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจนอยู่ในระดับปกติ เครื่องลิฟต์ จึงจะเริ่มทำงานตามปกติ

ข.    CIRCUIT BREAKER เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดการลัดวงจรภายใน วงจรลิฟต์

ค.   OVERLOAD CURRENT CIRCUIT ป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัดเพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหาย

ง.    VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION ป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส หรือกระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟส เมื่อมีความไม่สมดุล

จ.    SURGE PROTECTIONป้องกันสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นถูกฟ้าผ่า หรือเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ฉ.   TOP CAR INSPECTION BOX แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์ เป็นอุปกรณ์บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์ ๑ ชุด เพื่อใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบ หรือบำรุงรักษาลิฟต์

๔.๘.๒ อุปกรณ์ป้องกันการวิ่งเลยชั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

ก.   STOP UP & DOWN LIMITED SWITCH จะหยุดทันทีในกรณีที่ระบบการจอดชั้นอัตโนมัติเกิดขัดข้อง 

ข. FINAL UP &DOWN LIMTED SWITCH ติดตั้งอยู่ส่วนบนสุด และล่างสุดของช่องลิฟต์ ระบบนี้จะตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนของลิฟต์ทำให้ลิฟต์หยุดวิ่งทันที เพื่อป้องกันลิฟต์วิ่งเลยชั้นบนสุด และ/หรือ ชั้นล่างสุดของอาคาร

ค.      มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ และโครงน้ำหนักถ่วง ติดตั้งอยู่ส่วนล่างของบ่อลิฟต์แบบ SPRING BUFFER สำหรับความเร็วของการวิ่งที่ ๖๐ เมตรต่อนาทีหรือ๑เมตรต่อวินาที

 

 

๔.๘.๓ อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ และช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังนี้

ก.    ถ้าลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเต็มเกินพิกัด ลิฟต์จะไม่วิ่ง เมื่อปุ่มกด ชั้นและมีเสียงสัญญาณแจ้งพร้อมไฟเตือนให้ทราบ (OVERLOAD ALARM NON  START)

ข.    ระบบเบรกของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า(ELECTRO-MAGNETIC TYPE) จะหยุดลิฟต์ทันที่กรณีวงจรไฟฟ้าถูกตัด และเบรกจะหยุดมอเตอร์ลิฟต์พร้อมอุปกรณ์คลายเบรก และมือหมุนมอเตอร์ ลิฟต์ให้ขึ้นลงให้ตรงชั้นสำหรับช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ ในกรณีลิฟต์เกิดการขัดข้อง

ค.   มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ SPEED GOVERNER  ถ้าอุปกรณ์ลิฟต์วิ่งด้วย ความเร็วเกินพิกัด ลวดสลิงหย่อน หรือขาด อุปกรณ์นิรภัยนี้จะทำงานทันที และควบคุมให้ CAR SAFETY CLAMP ซึ่งติดอยู่กับโครงสาแหรกตัวลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์ และตัวระบบไฟที่ป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนให้หยุดทำงานทันที

ง.    ประตูชานพักจะมีสลักไก และคอนแทคไฟฟ้า (DOOR INTER LOCK)  เพื่อป้องกันลิฟต์วิ่งขณะประตูเปิดอยู่หรือยังไม่ปิดไม่สนิทและเพื่อล็อคประตูไม่ให้เปิดออกได้ในขณะที่ลิฟต์ไม่ได้อยู่ที่ชั้น

๔.๘.๔  รางลิฟต์ และรางน้ำหนักถ่วง เป็นรางเหล็กแบบ T-SECTION RAILซึ่งส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ผิวหน้าบางใสเรียบ ออกแบบสำหรับใช้กับลิฟต์โดยเฉพาะ มีขนาดมาตรฐาน สามารถรับน้ำหนักบรรทุก และความเร็วของลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่เก็บน้ำมันติดอยู่กับตัวลิฟต์และโครงน้ำหนักถ่วง เพื่อให้การหล่อลื่นรางวิ่งตลอดเวลา อย่างเพียงพอโดยสม่ำเสมอ

๔.๘.๕  โครงตัวถังลิฟต์และอุปกรณ์นิรภัย (CAR FRAME SAFETY) โครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วยโครงเหล็กแข็งแรง พร้อมชุดอุปกรณ์นิรภัยนี้ทำงานเครื่องควบคุมความเร็วเมื่อลิฟต์วิ่งเร็วกว่าปกติ อุปกรณ์นิรภัยจะทำงานทันที โดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้หยุดติดกับรางลิฟต์

๔.๘.๖  น้ำหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) เป็นเหล็กหล่อเป็นก้อนจะอยู่ในโครงเหล็กที่แข็งแรงออกแบบให้รับการถ่วงดุลของน้ำหนัก การบรรทุก อย่างดี เพื่อให้ลิฟต์ทำงานอย่างนุ่มนวล และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

๔.๘.๗  การป้องกันสนิม (RUSTING PROTECTION) ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้รับการพ่นสี หรือชุบสี จะทาสีป้องกันสนิมอย่างดี

๔.๘.๘  การต่อลงดิน(EARTHING) ตัวลิฟต์จะมีสายไฟต่อสายดินเข้ากับระบบสายดินของอาคาร(GROUND) และเดินสายขึ้นไปยังห้องเครื่องลิฟต์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้โดยสาร

๔.๘.๙  ระบบไฟฟ้าลิฟต์

ก.   ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮิร์ท

ข.    ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน ±๕%

 

๔.๙   ระบบการทำงานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (EMERGENCY POWER OPERATION)

๔.๙.๑ การทำงานระบบควบคุมลิฟต์ (CONTROLLER) สามารถทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของอาคาร (STANDBY GENERATOR) ได้ เมื่อไฟฟ้าปกติดับและระบบไฟสำรองของอาคารเริ่มทำงานจ่ายกำลังไฟฟ้าขึ้นไปถึงห้องเครื่องลิฟต์ ลิฟต์ทำงานรับส่งต่อไปโดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  มีระดับการทำงานดังนี้

ก.        เมื่อระบบไฟฟ้าปกติของอาคารดับลง ลิฟต์ที่กำลังทำงานอยู่จะหยุดทันทีภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานเพื่อจ่ายไฟแก่ระบบลิฟต์ โดยลิฟต์สามารถที่จะทำงานรับ-ส่งผู้โดยสารต่อไปได้ตามปกติ

ข.         เมื่อไฟฟ้าของอาคารทำงานเป็นปกติแล้ว ลิฟต์จะกลับเข้าทำงานตามปกติ โดยใช้ไฟฟ้าปกติของอาคาร

๔.๙.๒ ระบบลิฟต์ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ (INCASE OF FIRE AND FIREMANSERVICE SWITCH)จะมีสวิตซ์กุญแจติดอยู่ในกล่องกระจกชนิด BREAKABLE GLASS ติดตั้งอยู่ใกล้ประตูชานพักชั้นที่กำหนดเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารให้ทุบกล่อง กระจกให้แตก และหมุนสวิตซ์หรือกดไปในตำแหน่ง “ON” ลิฟต์จะไม่ตอบรับคำสั่งแผงปุ่มกดหน้าชั้น และแผงบังคับลิฟต์ภายในตัวลิฟต์ ลิฟต์จะวิ่งตรงมายังชั้นล่างสุด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกหลังจากนั้นการใช้งานจะต้องใช้พนักงานควบคุม โดยลิฟต์จะทำงานตามคำสั่งจากแผงบังคับภายในตัวลิฟต์เท่านั้น และเมื่อหมุนสวิตซ์กลับมาที่ตำแหน่ง “OFF” ลิฟต์จะกลับทำงานตามปกติ

๔.๙.๓ แบตเตอรี่สำรอง (AUTOMATIC RESCUE DEVICE :A.R.D) มีชุดแบตเตอรี่สำรองชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น พร้อมเครื่องชาร์ตไฟที่สามารถชาร์ตไฟได้ในตัวอยู่ในปล่องลิฟต์ โดยชุดแบตเตอร์รี่นี้จะทำงานทำงานก็ต่อเมื่อไฟฟ้าในอาคารดับ หน้าที่การทำงานคือจะส่งกระแสไฟให้ลิฟต์เคลื่อนตัว มาชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูค้างไว้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในตัวลิฟต์ออกมาอย่างปลอดภัย

๔.๙.๔  คีย์สวิทซ์ปิด-เปิดการทำงานของลิฟต์ บนปุ่มกดหน้าโถงลิฟต์ (PARKING SWITCH) สามารถปิด-เปิดการทำงานของลิฟต์โดยการใช้คีย์สวิทซ์บนปุ่มกด หน้าโถงลิฟต์ตามชั้นที่กำหนด (ไม่จำเป็นต้องไปในตัวลิฟต์) เพื่อความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมใช้กุญแจเปิดประตูลิฟต์

 

 

๔.๑๐ สัญลักษณ์ทั่วไป

๔.๑๐.๑  ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์,ผู้ผลิตลิฟต์,ข้อห้ามการใช้ลิฟต์,มวลบรรทุกที่   กำหนดและอื่นๆ ในลิฟต์

๔.๑๐.๒  มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟต์

 

๕. ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรโครงการ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานประจำโครงการฯ ดังนี้

๕.๑ ผู้ควบคุมงาน ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานติดตั้งลิฟต์ อย่างน้อย ๓ ปี จำนวน ๑ คนและต้องเข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างทุกครั้ง และตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร้องขอ

การนับประสบการณ์ในวิชาชีพในระดับวิศวกร ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพในระดับนั้นๆ

 

๖. สถานที่ขอดูรายละเอียด

          ๖.๑กรุงเทพมหานคร ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ ๒ ชั้น ๗ ถนนสาธรใต้หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๗๙-๐๐๓๙

  ๖.๒ จังหวัดเชียงราย ณ ส่วนพัสดุ อาคารสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๖๐๕๐

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๐ –มิถุนายน ๒๕๖๐

 

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

๘.๑ กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการ และส่งมอบให้มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน (สามร้อยวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน จำนวนไม่เกิน ๒ งวด

 

๙. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา

เป็นราคากลาง จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

๑๐. การรับประกันผลงาน

๑๐.๑   ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ และผลงานติดตั้งลิฟต์และระบบควบคุม เป็น ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๑๐.๒   ผู้ขายต้องทำการตรวจซ่อม ในกรณีที่ลิฟต์เกิดขัดข้อง จะต้องส่งทีมวิศวกร และ/หรือ ช่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานระบบลิฟต์ทำการตรวจซ่อมกรณีเกิดเหตุขัดข้องจะต้องทำการแก้ไขระบบลิฟต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติภายในเวลา ๒๔ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยและต้องทำการบำรุงรักษา ทำความสะอาด ปรับแต่งเครื่องลิฟต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้งตลอดระยะเวลารับประกันตามข้อ ๑๐.๑ ภายหลังรับมอบงาน พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่เสียให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และปราศจากเหตุผลที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนเพื่อให้ระบบลิฟต์สามารถทำงานได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะหักจากหลักประกันสัญญาของผู้ขาย โดยผู้ขายจะทักท้วงไม่ได้

 

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

          ๑๑.๑ ส่วนพัสดุ สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ๑๑.๒ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

            ๑) ไปรษณีย์ ส่วนพัสดุ สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                 เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

            ๒) โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๕,๖๐๕๐

            ๓) โทรสาร ๐-๕๓๙๑-๖๐๔๗

            ๔)  เว็บไซต์ www.mfu.ac.th

            ๕)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail Address : procure@mfu.ac.th

            การเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นจะต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้กระทำภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เผยแพร่ลง Websiteเพื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป

                                                                                                ****************************************************

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่...………/๒๕๖๐

การจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงวันที่ .......... เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

---------------------------

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ในวงเงิน๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุดอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

           ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                 ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 ๑.๒   ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                 ๑.๓  แบบรูปรายการ

                 ๑.๔  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                 ๑.๕   หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                 ๑.๖   แบบสัญญาซื้อขาย

                 ๑.๗  แบบหนังสือค้ำประกัน

                         (๑) หลักประกันซอง 

                              (๒)   หลักประกันสัญญา

                 ๑.๘   บทนิยาม

                         (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                 ๑.๙   แบบบัญชีเอกสาร

                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

           ๒.   คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุ หรืออาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยจะต้องระบุอาชีพขายพัสดุไว้ในวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานงานติดตั้งลิฟต์โดยสาร หรือผลงานการก่อสร้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มีงานติดตั้งลิฟต์โดยสารอยู่ในผลงานดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าผลงานเฉพาะงานติดตั้งลิฟต์ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยผู้ประสงค์     จะเสนอราคาต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 ๒.๔ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                 ๒.๕ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๒.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์      ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement:e-GP)

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

           ๓.   หลักฐานการเสนอราคา

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

                 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                         (๑) เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                            (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไม่เกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ            ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาทะเบียนการค้า พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

 (๓)บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 

 

 

                  ๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                         (๑)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแคตตาล็อกของลิฟต์โดยสาร

                         (๒)ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาคู่ฉบับพร้อมนำฉบับจริงมาแสดง

(๔) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                         (๖) หลักประกันซอง ตามข้อ ๗ (แยกไว้นอกซอง)

                         (๗) รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน

                          (๘) รายชื่อ คุณวุฒิ ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลและประวัติ   การทำงานของผู้ควบคุมงาน

                         (๙) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์        จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

                         (๑๐) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๘ (๒)

                   ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาของ   ส่วนที่ ๒ เป็นรูปเล่ม ขนาด A๔ โดยจัดทำตัวจริง ๑ ชุด และสำเนา ๘ ชุด

           ๔.   การเสนอราคา

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์   จะเสนอราคาให้ชัดเจน

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกต้นฉบับ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอราคาโดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอราคากับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                       สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน

 

                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่........./๒๕๖๐”ยื่นต่อคณะกรรมการ     ตามโครงการ ในวันที่......................................ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนพัสดุ ชั้น ๑ อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

                       เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์       จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น           ผู้ประสงค์จะเสนอราคา และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

                        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์     จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิการบดีภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา         การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป         จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา      แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

                 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง    เริ่มต้นที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน)

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)             รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG INเข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG INแล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา   โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท     (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอ          ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

   (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา          ที่เสนอหลังสุด

             (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

   (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่..................................... ตั้งแต่เวลา...............น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

         ๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิค   หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค ในวันเปิดซองข้อเสนอ ด้านเทคนิค ในวันที่............................ เวลา............น. ณ ห้องแม่สายชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคา กรณีมอบอำนาจ          ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ         ได้ โดยจะต้องแสดงหลักฐานตามรายละเอียดดังนี้

      ๑) กรณีเป็นกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ จะต้องยื่นแสดงเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา

                             ๒) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น จะต้องยื่นแสดงหนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา

              ๕. หลักประกันซอง

                   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ        ค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคาสุดท้าย โดยใช้หลักประกันซองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

                 ๕.๑ เงินสด

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อมหาวิทยาลัย       แม่ฟ้าหลวง หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                 ๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร ตามตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                 หลักประกันซองตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

            ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                 ๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์     จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ    ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

                       (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ของมหาวิทยาลัย

                      (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

                   (๓) ไม่เข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด       หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่      จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย   เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

           ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

                 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถ ส่งมอบครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของมหาวิทยาลัย นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๖

                 ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ครบถ้วยภายใน ๕ วันทำการของมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๗ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                      ๑.    เงินสด

                      ๒.เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อมหาวิทยาลัย       แม่ฟ้าหลวง หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

                      ๓.หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักร             ตามตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก   ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว โดยไม่มีดอกเบี้ย

           ๘.   อัตราค่าปรับ

                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

           ๙.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ        หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจซ่อม ในกรณีที่ลิฟต์เกิดขัดข้อง ผู้เสนอราคาต้องส่งทีมวิศวกรและ/หรือ ช่างที่มีประสบการณ์ในการทำงานระบบลิฟต์ ทำการตรวจซ่อมกรณีเกิดเหตุขัดข้องจะต้องทำการแก้ไขระบบลิฟต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย และต้องทำการบำรุงรักษา ทำความสะอาด ปรับแต่งเครื่องลิฟต์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๒ ปี โดยนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและได้ตรวจรับครุภัณฑ์ถูกต้องโดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่เสียให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดและปราศจากเหตุผลที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนเพื่อให้ระบบลิฟต์สามารถทำงานได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะหักจากหลักประกันสัญญาของผู้ชนะการประกวดราคา โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะทักท้วงไม่ได้

             ๑๐.           ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ราคากลางของการจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่       และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                       (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการส่งเสริมทางน้ำและพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

                       (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการส่งเสริมทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

                      (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒)ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                 ๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อมหาวิทยาลัยแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๖(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                 ๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง  จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา             ให้เป็นไปตามความเห็น ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

 

 

 

                                                                   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                                                            เมษายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 
ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารสารประกวดราคาฯ [ 955.14 KB]
 
 

 |   |  4019 ครั้ง