ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  829 ครั้ง