ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกใช้พื้นที่บริเวณกลุ่มอาคาร M-Square

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก  

ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

------------------------------------

1. สถานที่  

          มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ประกอบการเพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกใช้พื้นที่บริเวณกลุ่มอาคาร M-Square ดังต่อไปนี้

1.1   พื้นที่ ชั้น 3 อาคาร E-Park ขนาด 37 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก  

1.2   พื้นที่ ชั้น 1 อาคาร L-Park ขนาด 30 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้านค้า เพื่อให้บริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1.3   พื้นที่ ชั้น 2 อาคาร L-Park ขนาด 24 ตารางเมตร จำนวน 2 ร้านค้า เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก  

2.ระยะเวลาอนุญาต

          ระยะเวลาอนุญาต คราวละ 3 ปี หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

          3.1 ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้ประกอบการในวันที่คัดเลือก

         3.2 ต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประกอบการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         3.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ หรือเคยถูกศาลฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงคู่สมรสหรือผู้มีส่วนได้เสียด้วย

4. ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัย  

          4.1 ผู้ประกอบการต้องเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้กับมหาวิทยาลัย เป็นเงินค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษารายปีและรายเดือน ตลอดระยะเวลาอนุญาต 3 ปี  

         4.2  ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆให้กับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

          4.3 ค่าสาธารณูปโภค ให้ชำระตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมสถานที่ด้วยตนเอง  

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

         5.1 ประเภทกิจการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

         5.2 ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะมอบให้กับมหาวิทยาลัย

          5.3 ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ

5.4 การบริหารจัดการ

5.5 ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน กรณีไม่มีคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใดๆ เว้นแต่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น

6. หลักฐานในการยื่นข้อเสนอ

       6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

          6.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการ

          6.4 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผู้ประกอบการ                               

7. การทำสัญญา

          7.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่กับมหาวิทยาลัย      แม่ฟ้าหลวง ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากไม่ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่วางหลักประกันสัญญาถือว่าผู้ประกอบการสละสิทธิ์

          7.2 หลักประกันสัญญาความเสียหาย ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันธนาคาร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินค่าบำรุงส่งเสริมการศึกษา

              7.3 ข้ออื่นๆ จะกำหนดไว้ในคราวทำสัญญา

8. ข้อสงวนสิทธิ์

          มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด หรืออาจจะยกเลิกการยื่นข้อเสนอ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ประกอบการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 516 ครั้ง