ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                     ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                      คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องลดขนาดอนุภาคแบบใช้ความดันสูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อ Microfluidics รุ่น LM๒๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                        ประกาศ   ณ   วันที่  ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                       (นางประภัสสร  ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)
                                                       รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 63 ครั้ง