ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ (Gas Chromatograph Mass Spectrometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ (Gas Chromatograph Mass Spectrometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง โดยเสนอราคาเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ (Gas Chromatograph Mass Spectrometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อ Agilent รุ่น ๗๘๙๐B/๕๙๗๗B จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๐      มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

                      ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง