ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพ (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple Quadrupole) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพ (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple Quadrupole)ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องลิควิดโครมา โทกราฟแมสสเปคโตมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพ (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple Quadrupole) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น LCMS-๘๐๖๐ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ   ณ   วันที่     ๑๐    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

                      ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 59 ครั้ง