ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนท์ (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนท์ (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติคเรโซแนนท์ (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยี่ห้อ BRUKER รุ่น AVANCE NEO ๕๐๐MHz จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ      วันที่     ๑๐    มกราคม พ.ศ. ๒๕๖

 

 

          ประภัสสร  ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

(นางประภัสสร  ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 71 ครั้ง