ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


               ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจ้างงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก นั้น

 

               งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์การแพทย์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซี อาร์ อาร์ ดี จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                              

                  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

                                                ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์

    (นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง