อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยรับรางวัลจากการประกวดบทประพันธ์และอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น Libaral-Achievements

อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับรางวัลจากการประกวดบทประพันธ์และอ่านทำนองเสนาะบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ประเภท อินทรวิเชียรฉันท์ 11 หัวข้อ "อาศิรวาทบรมราชกษัตรา" ซึ่งจัดงานโดยสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.กาญจนา. นาคสกุล เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 623 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์