ราคากลางในการจัดซื้อปูน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ประกาศราคากลาง

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แจ้งราคากลางในการจัดซื้อปูนจำนวน 88 คิว ๆ ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,400 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) [ 1,243.45 KB]

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 649 ครั้ง