ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

 

งานซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด ยี่ห้อ Lenovo รุ่น HX๓๓๒๐ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                  

                                        

ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์

(นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  460 ครั้ง