สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มฟล. รุ่นที่ 7

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อแสดงให้เห็นว่าเหล่านักศึกษาพยาบาลได้ใช้ความเพียรพยายามจนสามารถสำเร็จการศึกษาสมความมุ่งมั่น และถึงพร้อมทั้งในด้านวิชาความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพพยาบาล โดยมีลำดับพิธีการสำคัญคือ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รศ.สุปราณี อัทธเสรี มอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะ คณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวปฏิญาณตน คณบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท จากนั้นเป็นพิธีถวายสักการะและกราบบังคมทูลลา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตพยาบาล นอกจากนี้ยังมีครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยแล้ว

| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 1049 ครั้ง