อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ร่วมเวทีเสวนาทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นำเสวนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ห้อง phoenix 6 ฮอล์ 11 อิมแพค เมืองทองธานี

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน

1.ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2.ผศ.ภก. ดร.วินัย สยอวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ

3.นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

4. ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. นางศุภวรรณ พันธุ์บูรณะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ดำเนินรายการ ดร.สมเด็จ กาติ๊บ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประเด็นในการเสวนา ประกอบด้วย

1.แนวทางในการเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่การทำงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม

2.แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพฯ

3.จุดแข็งและจุดอ่อน กับสถานการณ์การศึกษาการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน

4. รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้บัณฑิตที่มีความเชี่ยวในศาสตร์วิชาชีพ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในระบบสาธารณสุขอย่างมืออาชีพ

5.แนวทางการปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

 

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 613 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ