สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดเวิร์คชอป ‘การพยาบาลในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลนภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ทำอย่างไรจึงจะไม่วิกฤติ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มี รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยการอบรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก ในหัวข้อสำคัญ ต่างๆ เช่น ความคาดหวังของผู้รับบริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช, การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, สิทธิ์ผู้ป่วย สิทธิพยาบาลในระหว่างความเป็นความตาย เป็นต้น ทั้งยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

“บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล และเป็นด่านหน้า ที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลก่อนส่งต่อให้กับแพทย์เฉพาะทางตามปัญหา โดยเฉพาะพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตอยู่เป็นประจำ กิจกรรมการพยาบาลที่พยาบาลทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติได้คือ การช่วยพื้นคืนชีพ พยาบาลต้องมีขีดความสามารถในการตรวจพบและแก้ไขปัญหาที่อันตรายถึงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพราะโอกาสรอดของผู้ป่วยขค้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม หากทำได้ถูกต้องรวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจะสูงขึ้น และเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลช่วยพื้นคืนชีพขั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะวิกฤติได้

         ทั้งนี้ยังมีประเด็นความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้ป่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยวิกฤติก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้การปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการพยาบาล และที่สำคัญการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงเป็นทักษะที่จะต้องมีการทบทวน ฝึกฝนการปฏิบัติการอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง” คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงการสำคัญของการจัดอบรมดังกล่าวก

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 78 ครั้ง