มฟล. ร่วม สัมมนาวิชาการ ‘รักษ์ป่าน่าน’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น            เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการสัมมนาวิชาการ รักษ์ป่าน่าน’ ครั้งที่ 4 ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยคณะทำงานโครงการ ‘คืนป่า คืนชีวิต ให้เมืองน่าน’ มฟล. นำโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการ, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารกสิกรไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ฯลฯ เพื่อจัดนิทรรศการ ‘รักษ์ป่าน่าน’ และงานสัมมนาวิชาการ ‘รักษ์ป่าน่าน’ ครั้งที่ 4

            ทั้งนี้ มฟล.ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติใหม่ที่เหมาะสม สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานตลอดสองปีที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก เริ่มจากการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์ป่าผ่านกิจกรรมนักพฤกษศาสตร์น้อย รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านบุคคลต้นแบบที่ทำการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี แก่นักเรียนในจังหวัดน่านจำนวน 7 คน ซึ่งได้งานทำ 100% เพื่อสร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีอาชีพใหม่ที่หลากหลายขึ้น

              นอกจากนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร: ขมิ้นชัน และไพล ภายใต้โครงการรักษ์ป่าน่าน ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้ชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่สมัครใจคืนพื้นที่ทำกินให้เป็นผืนป่ากับทางราชการจำนวน 1,721 ไร่ มาปลูกสมุนไพรท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งได้แก่ขมิ้นชันและไพลแบบอินทรีย์เพื่อเป็นไม้เบิกนำ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยวระยะสั้น อันจะเป็นทางเลือกด้านอาชีพให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากการปลูกพืชเคมีเชิงเดี่ยว โดยเน้นการใช้พื้นที่น้อย แต่รายได้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 184 ครั้ง