ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคาร AV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคาร AV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

 

                งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 3 อาคาร AV ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                            

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๒      มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 208 ครั้ง