ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

 

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน ได้พิจารณารายละเอียดการยื่นซองเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จำกัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

 

ประกาศณวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์
(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)

รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 470 ครั้ง