มฟล. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพนักเรียนเนื่องในวันมหิดล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันมหิดล ไปยังโรงเรียนธารทิพย์ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ พยาบาล อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 มาร่วมให้ความรู้และตรวจร่างกายนักเรียนโ จำนวน 135 คน

ภายในหน่วยแพทย์ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น

*การตรวจร่างกายโดยแพทย์ และจ่ายยาให้กับนักเรียนที่พบปัญหาสุขภาพ

*การตรวจกรุ๊ปเลือด เนื่องจากนักเรียนหลายคนเป็นเด็กชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยทราบกรุ๊ปเลือดมาก่อน

*การตรวจการมองเห็น ทั้งสายตาและตาบอดสี

*การวัดดัชนีมวลกายและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน

*การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

*การให้ความรู้และแจกยากำจัดเหาแก่นักเรียนที่เป็นเหา

ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้นอกจากจะได้มารับทราบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียนแล้ว นักศึกษาแพทย์ยังได้เข้าถึงชุมชนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแพทย์เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของแพทย์อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 643 ครั้ง
สำนักวิชาแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศูนย์บริการวิชาการ