มฟล. จัดอบรมบุคลิกภาพพนักงาน สู่ความสำเร็จในงานบริการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการจัดการ และ ศูนย์บริการวิชาการ จัดการอบรม “โครงการภาพลักษณ์บุคลิกภาพที่ดี สู่ความสำเร็จในงานบริการ” (Smart Personality Image) รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคาร E-Park เพื่อปรับทัศนคติอันดี เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยใจ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ด้วยงานด้านการศึกษาเป็นงานบริการอย่างหนึ่งที่ต้องพบปะผู้คนมากมาย ทั้งนักศึกษา บุคลากรภายใน รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อเป้าหมายสู่การบริการที่เป็นเลิศ โดยมี อาจารย์ธฤตวัน เจริญพร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาของการอบรมเบื้องต้นคือการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ที่สามารถมองเห็นได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพที่ดีในการนั่ง การยืน การเดิน หรือเรื่องใกล้ตัวอย่างการยิ้มและการไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ไม่มีชาติอื่นสามารถเลียนแบบได้ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการแต่งหน้า การทำผม การเลือกเครื่องสำอาง และการเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับตนเอง รวมถึงเหมาะกับกาลเทศะด้วย

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 731 ครั้ง