มฟล.จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจัดให้มี+พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป, พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พิธีทางศาสนา และกิจกรรมรายงานประชาชน โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี โดยมีพลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี

          อธิการบดี ระบุว่า 19 ปีที่ผ่านมาของ มฟล. ได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวเดินไปข้างหน้าสู่ความยอมรับของสังคมและนานาประเทศ

          มฟล.ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 รับนักศึกษาครั้งแรก จำนวน 62 คน ใน 2 สำนักวิชา ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 15,000 คน มาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาใน 72 หลักสูตร ใน 14 สำนักวิชา ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 20,000 คน ที่กระจายตัวทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          โดยได้ก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขึ้นในปี พ.ศ.2555 และเปิดรับนักศึกษาแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี 2556 ปัจจุบันรับนักศึกษาแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่ 5  และเปิดรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์รุ่นแรกในปี 2557 ปัจจุบันรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์เป็นรุ่นที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันที่ว่าเพื่อเตรียมกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแล้วยังมีใจมีความสามารถที่จะทำงานกับชุมชนหรือในพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อรองรับการทำงานดูแลสุขภาพประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

          การผลิตบัณฑิตเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มฟล.ดำเนินการได้ตามคาดหวัง ทั้งยังได้เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตเสมอว่ามีความพึงพอใจบัณฑิต มฟล. ในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถในวิชาชีพหรือทักษะในเชิงภาษาต่างประเทศก็ตาม 

         อีกทั้งได้ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์สามารถที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นจำนวนมาก มีผลงานหลายชิ้นได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดปี 

อธิการบดี ยังได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มูลค่า 6,000 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 และเปิดให้บริการอย่างเต็มตัวในปี 2562  และ เมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้รับงบประมาณ  ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรที่มีคุณภาพชั้นนำ เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการมีสุขภาพที่ดี โดยกำหนดแผนดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป    

         นอกจากนี้กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย พลเอกสำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ ‘อาจารย์ดีเด่น’ให้กับ ผศ.ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา สำนักวิชาแพทยศาสตร์, อ.ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, อ.ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์, อ.ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, อ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, อ.ชาคริต ศีลเศวตสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, อ.ปิยภร ไพรสนธิ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, อ.อนุเทพ สุขศรีวงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ และ อ.ฉัตกฤษ รื่นจิตต์ สำนักวิชาจีนวิทยา 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1352 ครั้ง