สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. มอบเงินแสนเข้ากองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 19 มกราคม 2563 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบเงินจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ดร.ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคม ฯ มอบเงินเข้า "กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการจัดงาน MFU RUN 2019 ที่ผ่านมา

"กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทยและภูมิภาค ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษา วิจัย และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมที่จะใช้องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทั้งในด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งทำหน้าที่ประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ที่มา: สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 175 ครั้ง