ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธรณูปการ ตำบล ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย)

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธรณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย)

 

………………………………………………………………………………………

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

                                    นางจิตติพร เทศกุล

                                     (นางจิตติพร เทศกุล)

                                        หัวหน้าส่วนพัสดุ

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธรณูปการ ตำบล

ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐/๒๕๖๐

| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 341 ครั้ง