มฟล. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดเชียงราย ได้นำข้าราชการ กำลังพลจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีการร่วมกันปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก และภายในบริเวณสวนสาธารณะสวนไม้งามริมกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจาก มฟล. จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุกัล  กฤตลักษณ์วงศ์  วิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 1/2562 รหัส ข-071 และประชาชนจิตอาสา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย นายวีระชัย  เจริญจิตติชัย (หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา) และ อาจารย์ ดร.ปวีณ วิยาภรณ์ นายศิโรตม์  พรหมวิหาร นายณัฐพสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ นายผดุงเกียรติ  ชัยสวัสดิ์ น.ส.ฐิติญา  เครือวงค์ ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยหน่วยจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรวมพลังอย่างพร้อมใจ จัดเก็บ กำจัดวัชพืช หญ้า จอกแหนในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่กีดขวางเส้นทางไหลของน้ำ ปรับภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม โดยมีเครื่องจักรจากหน่ายงานต่างๆ ให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณภาพ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 380 ครั้ง