ด่วน..รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาเอสโซ่ฯ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไท) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ 20,000 บาท

      นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 0-5391-6187 

     กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (บริษัทฯ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

       โดยในปีการศึกษา 2563 บริษัทกำหนดให้ทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยจะมอบให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      คุณสมบัติ เบื้องต้น คือ ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 และกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวิศวกรรม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี เทคโนโลยีเคมี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทและการสื่อสาร, ปิโตรเคมี, คณิตศาสตร์, สถิติ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน ,การจัดการสารสนเทศ และ ภาษาจีนธุรกิจ

       ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย พากเพียร พยายาม ขยัน และอดทน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  และมีคะแนนผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าระดับ B ขึ้นไป ในทุกภาคการศึกษา

....

อ่านพิ่มเติม ได้ที่ https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/7875.html

 

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 384 ครั้ง