มฟล. จัดประชุมวิชาการ Connecting to the ASEAN community : challenge in Quality and safety nursing care

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Connecting to the ASEAN community :challenge in Quality and safety nursing care ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานด้านการพยาบาลเดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการบริการพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ บรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรับรองคุณภาพ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์, ความปลอดภัยของผู้ป่วย : หัวใจสำคัญของการดูแล ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, การจัดการเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริการ โดย คุณสุวัฒน์ ดำนิล หัวหน้างานอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ทำงานอย่างไรจึงจะมีคุณภาพและปลอดภัยจากข้อร้องเรียน เป็นต้น ทั้งยังมีนิทรรศการทศวรรษสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชม

รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบทศวรรษของการเปิดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์ของ มฟล. ซึ่งรับนักศึกษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีบัณฑิตจบไปแล้ว 6 รุ่น จำนวนกว่า 500 คน ซึ่งผ่านการเรียนการสอนที่ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการปฏิบัติพยาบาลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพ

นอกจากการจัดการศึกษาแล้ว ยังมีผลงานของคณาจารย์ ครอบคลุมพันธกิจตามกลุ่มสาขาวิชาทางการพยาบาล การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลทางด้านจิตเวช

นอกจากนั้นยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นงานนวัตกรรม และยังเชิญชุมชนเข้าร่วมซึ่งเป็นชุมชนที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้นำนักศึกษาออกฝึกภาคสนามภาคปฏิบัติไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสุขภาพ

การที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายประเทศไทยก็สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามในหน่วยบริการสุขภาพก็ให้ความสนใจถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล แต่ในโอกาสจัดการประชุมนี้จะทำให้เราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันเพื่อประโยชน์ ทั้งยังมีผู้คุณวุฒิได้มาบรรยาย เพื่อนำไปพัฒนางานของตนเองต่อไป

ผู้เข้าอบรมเดินทางมาจากทุกภูมิภาค อาทิ นุรดา มะสาเม พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่า ตนทำงานประจำอยู่ในแผนกศัลยกรรม-อุบัติเหตุ ใช้เวลาส่วนใหญ่ของการทำงานไปกับการดูแลผู้ป่วย ไม่มีเวลาได้ติดตามข่าวสารความก้าวหน้าเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของตนเองมากนัก และเนื่องของอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านสุขภาพ เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดหรือการถูกยิง ตนใช้โอกาสปีละหนึ่งครั้งเพื่อเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายของการพยาบาลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากการฟังบรรยายบ้าง ชมนิทรรศการ และการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้า

ส่วน จรัญญาณี ภูวสันติ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมประชุมวิชาการว่า ต้องการเรียนรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในส่วนของผู้ป่ายที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด้วย การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันได้รับทราบมาโดยตลอดถึงกรณีข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาล ซึ่งมีตั้งแต่การร้องเรียน ไปจนถึงการฟ้องร้อง และอีกเหตุผลหนึ่งคือวิทยากรของงานนั้นมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในวงการพยาบาล ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดตามงานอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว และที่สำคัญคือการได้พบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างพื้นที่กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานต่างๆ และการปรับตัวเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 523 ครั้ง