สถาบันพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดกิจกรรมรายงานตัวผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมรายงานตัวและขึ้นทะเบียนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) และแผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้อง E4A-515 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. โดยมีอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมคือ ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง (หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.) อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง  อาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ และอาจารย์กาญจนา ชลศิริ ซึ่งได้ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าศึกษาทั้งพระภิกษุสามเณรและฆราวาส เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นที่สถานที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผสมผสานกับการเรียนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และอาจารย์ทรงเดชได้มอบเข็มกลัดที่ออกแบบพิเศษเพื่อมอบให้แก่ผู้เรียนรุ่นแรกนี้ด้วย โดยในช่วงท้ายเป็นการนำชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้องสมุด อาคารเรียนต่างๆ ศูนย์อาหาร และนับเป็นครั้งแรกที่ผู้เรียนจะได้ชมสถานที่เรียนจริงในบริเวณพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน 4 Studio รวมทั้งห้องจัดนิทรรศการ โดยก่อนหน้านี้ ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศผ่านระบบ Zoom Meeting ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย และได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิม โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ทำการสอนเป็นครั้งแรกผ่านระบบ Zoom Meeting

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ  |  698 ครั้ง