หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy Program in English for Professional Development
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
ชื่อย่อ :ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Doctor of Philosophy (English for Professional Development)
ชื่อย่อ :Ph.D. (English for Professional Development)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในวิชาชีพ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักบริหารการศึกษาในองค์กรการศึกษานานาชาติที่มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและวางแผน นักวิจัยนักวิชาการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษโดยให้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้และเข้าใจประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฐานของ การเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา โครงการและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรแก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านการศึกษาระบบนานาชาติ หรือธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
 4. เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ประชากรไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
 5. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน บริหารจัดการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม

 1. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา
 2. นักวิชาการและนักวิจัย
 3. ผู้บริหารหลักสูตรหรือโครงการการศึกษานานาชาติ (International Program)
 4. นักนโยบายและแผนด้านการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ (English Language Policy makers)

(แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 บาท

แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
  1. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  3. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2560

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

Social Media

MFUconnect