คำอธิบายแผนการศึกษา

สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

แผน ก 1 หมายถึง แผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก 2 หมายถึง แผนการศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายงานวิชา อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข หมายถึง แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
แบบที่ 1.1 หมายถึง แผนการศึกษาที่ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบที่ 1.2 หมายถึง แผนการศึกษาที่ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบที่ 2.1 หมายถึง แผนการศึกษาที่ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางาน รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบที่ 2.2 หมายถึง แผนการศึกษาที่ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางาน รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต