ระเบียบ

ระเบียบว่าด้วย การจ้างพนักงานผู้เกษียณอายุเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานและการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระเบียบว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเทอด เทศประทีป

ระเบียบว่าด้วย ที่พักพนักงาน

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย กองทุน ดร.เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย กองทุน ดร.เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย กองทุนประจวบ ภิรมย์ภักดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

ระเบียบว่าด้วย การดำเนินการของ กลุ่มเพื่อน มฟล. (FoM Friends of Mae Fah Luang University)

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พ.ศ.2562

ระเบียบว่าด้วย ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2562

ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย กองทุนวันชัย ศิริชนะ

ระเบียบว่าด้วย กองทุน ดร.เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย การขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน พ ศ 2562

ระเบียบว่าด้วย กองทุน ดร เชาว์ และคุณชม้อย โพธิ์ศิริสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย การสรรหา การจ้าง และการลาของลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย การลาของพนักงาน พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วย การดำเนินงานศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย พ.ศ.2561

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)

ระเบียบว่าด้วย การใช้รถของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนทุนการวิจัย พ.ศ. 2559

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วย สโมสรนักศึกษาสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วย การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วย การบริหารสถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิวพรรณและความงาม พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556

ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย กองทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานวนาศรม พ.ศ. 2555

ระเบียบว่าด้วย กองทุนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานหน่วยบริการและหารายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสิรินธรเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาจีน พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑการจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2552

ระเบียบว่าด้วย การดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานหน่วยบริการและหารายได้ พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยสถาบัน พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วย การบริหารงานวนาศรม พ.ศ. 2550

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑการจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วย การใช้จ่ายเงินโครงการจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการบ่มเพาะในสถาบัน พ.ศ. 2549

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเงินสะสมสมทบ พ.ศ. 2548

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

ระเบียบว่าด้วย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2548

ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2545

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)

ระเบียบว่าด้วย กองทุนไทย-จีน สัมพันธ์ พ.ศ. 2544

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2544

ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2543

ระเบียบว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543

ระเบียบว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2545

ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุม พ.ศ. 2542

ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2542

ระเบียบว่าด้วย เบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย

ระเบียบว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2542

ระเบียบว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542