ข้อบังคับ

ข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Assistant Professor) และรองศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Associate Professor) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับว่าด้วย การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2561
ข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Assistant Professor) และรองศาสตราจารย์พิเศษ (Adjunct Associate Professor) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
ข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในศูนย์ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักวิชา พ.ศ. 2560
ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557
ข้อบังคับว่าด้วย การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. 2554
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ข้อบังคับว่าด้วย การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. 2551
ข้อบังคับว่าด้วย การสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
ข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดการระบบบริหารงานภายในศูนย์ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543
ข้อบังคับว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542