ประกาศ

ประกาศ โครงสร้างการบริหารของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศ การแบ่งส่วนงาน (ราชกิจจานุเบกษา)
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2560
ประกาศ-การจัดตั้งสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่้อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทย และในภูมิภาค
ประกาศ อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศ การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562
ประกาศ การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารับรอง พ.ศ. 2562
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2562
ประกาศ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
ประกาศโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พ.ศ.2562
ประกาศ โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักการ แนวทาง และการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์การทำสัญญาและการชดใช้ทุนของพนักงานซึ่งได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ นโยบายการบริหารงานบุคคล
ประกาศ บทลงโทษกรณีที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศ แต่งตั้งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564
ประกาศ โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศ การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
ประกาศ แจ้งปิดสถานที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ขยายเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home