รายงานพิเศษ

วันไหนไหนไม่สำคัญเหมือน..วันชัย ศิริชนะ..ชนะใจด้วยความดี

ครอบครัว มฟล. รวมใจจัดกิจกรรม “งานวันชัย” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า และลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีและจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 28 เมษายน 2562 นั้น...

อำลาโดยตำแหน่งแต่ความผูกพันยังคงอยู่ตลอดไป

อยากเรียนว่า การเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ต่างกันกับตำแหน่งอื่นๆ เพราะว่าวันหนึ่งย่อมต้องเป็นไปตามวาระ ตามเงื่อนไขกฎหมาย ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ตามสุภาษิตที่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานั้นเป็นความจริง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนแพทย์ - โรงพยาบาล - ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้ง "ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" โดยมุ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพครบวงจร และเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ชั้นนำ...

อธิการบดี กล่าวเปิดใจในวันครอบครัว มฟล. มีความสุขที่ได้ทำงานกับชาวมหาวิทยาลัยทุกคน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2561 เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง ในสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีแนวนโยบายที่สำคัญก็คือการให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่ ดังคำกล่าวของอธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้กล่าวไว้ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่มีความสามารถที่จะเรียนได้และอยากเรียน...

ทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล : จากป่าน่าน สู่การสร้างแรงบันดาลใจ

สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ดำเนินโครงการ “คืนป่า คืนชีวิต ให้เมืองน่าน” ที่มีเป้าหมายที่สำคัญในการหยุดยั้งการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพที่จำเป็นต่อชุมชนในอนาคต...

Plantable Paper : กระดาษปลูกได้’ ของที่ระลึก 20 ปี มฟล.

ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ได้จัดทำ “กระดาษปลูกได้” ของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดแนวคิดและปณิธานของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังสร้างคนคุณภาพออกไปสู่สังคม และมุ่งหมายสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี...

มฟล.ครบรอบ 20 ปี : พร้อมท้าทายทุกความเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เพื่อปฏิบัติภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงสืบสานปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’...

ครบรอบ 20 ปี สำนักวิชาการจัดการ มฟล.

ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็มของมหาวิทยาลัยแม่หลวงและสำนักวิชาการจัดการ ทางคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้

20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บนเส้นทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ 20 ปีแห่งการสถาปนาอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยทุกก้าวย่างที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชปณิธานอันงดงามของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ "ปลูกป่า...สร้างคน" อันเป็นถ้อยคำเรียบง่าย แต่กลับเป็นเข็มทิศแห่งการเดินทางที่ยิ่งใหญ่...