มฟล.-วช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: SDG04 SDG09 SDG17 ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ หรือ MOU ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักวงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในพิธีลงนามผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferrence) พร้อมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย รวม 13 หน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องริมกก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
.
โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ วช. โดยให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานแก่มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม ‘สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่’ (ลูกไก่) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียรู้ประสบการณ์ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้
  

  • 785 ครั้ง