ขอเชิญบุคคลากรส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 2 (Zero Waste)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ด้วย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดโครงการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอตขยะ รุ่นที่ 2 (Zero Waste) ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและการนําเศษวัสดุประเภทต่างๆ กลับมาใช้ littlefish win 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชน ปลอดขยะตามมาตรฐานการประเมินสําหรับการประกวดชุมชนปลอดขยะระดับประเทศ และแนวทาง ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ สิงแวดล้อมอย่างยังยืนโตยยึดการมีส่วนร่วมของชุมชน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดย ไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่ง แบบตอบรับและหลักฐานการชําระเงินภายในวันอังคารที 14 กุมภาพันธ์ 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 92.25 6558 

  • เอกสารโครงการ
  • กำหนดการ
  • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
  • 1179 ครั้ง