Wellness Center อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ชุมชนแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 ข่าวเด่น Update - Wellncess Center

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) จำนวน150คน โดยมี นพ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ แพทย์ประจำศูนย์บริการสุขภาพฯ บรรยายถึง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและวิธีการป้องกันตนเองจากโรค และแบ่งกลุ่มเพื่อรับฟังวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานอาหาร โดยมีนักโภชนาการ ฐานออกกำลังกายโดยมี อาจารย์ นักศึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฐานอารมณ์โดยมีเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุขให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs

 |   |  MFU Wellness Center  |  504 ครั้ง