มฟล. ส่งเสริมสุขภาพดีให้พนักงานด้วยโครงการ “สลัด (ไข)มัน ป้องกัน NCDs”

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 ข่าวเด่น

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจกับกิจกรรม “สลัด (ไข)มัน ป้องกัน NCDs” รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้มีสุขภาพดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วม. ออกกำลังกายตามโปรแกรมเฉพาะบุคคล 3 วัน/สัปดาห์ โดยมีเทรนเนอร์แนะนำการออกกำลังกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บตลอดโครงการพบนักโภชนาการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อแนะนำโภชนาการที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งรายการอาหารประจำวันเพื่อประเมินแคลอรี่ และรับคำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ของผู้เข้าร่วม 15 คน มีผลสุขภาพโดยร่วมดีขึ้น มีกำลังใจที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพต่อไปในอนาคต

 |   |  MFU Wellness Center  |  432 ครั้ง