มฟล. จัดอบรม STEM ให้ครูวิทย์ คณิต คอม จาก 26 โรงเรียนในเชียงรายและพะเยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 5 ให้แก่คุณครูจำนวน 80 คน ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จาก 26 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล.

รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. กล่าวเปิดโครงการอบรมตอนหนึ่งว่า การเรียนแบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการเรียนแบบใหม่ที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จาก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งผู้เรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยหลักของความเข้าใจในทฤษฎีไม่ใช่หลักของการท่องจำ ครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กับทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และการวิเคราะห์เพื่อหาข้อค้นพบใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไป

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว คุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มกันทำการทดลองจากโจทย์ที่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ได้ตั้งคำถาม โดยคุณครูจะเป็นผู้คิด วิเคราะห์ ทดลอง และนำเสนอผลงาน ด้าน นางวลัยพร ปิ่นแก้ว คุณครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจในหลักการและความสนุกของการเรียนแบบ STEMมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่จะมองภาพไม่ออกว่าการบูรณาการความรู้ของ 4 สาขาวิชานั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันของพวกเค้าได้ ครูคิดว่าการทดลองที่ทาง มฟล. นำมาใช้เป็นหัวข้ออบรมครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักการของ STEM มากยิ่งขึ้นค่ะ

นางจิราวรรณ ร่วมชัยภูมิ คุณครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ดีใจที่ได้ร่วมโครงการอบรบครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับคือได้เห็นบทเรียนต้นแบบ การฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้หลากหลายด้าน ซึ่งครูจะสามารถนำไปสร้างบทเรียนให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยหวังว่านักเรียนจะมีความสุขและสนุกในการเรียนเหมือนที่คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้รู้สึกกัน

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 694 ครั้ง