สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เตรียมจัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 เรื่อง ‘การดุแลสุขภาพ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์’ 21 -22 ธค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 เรื่อง ‘การดุแลสุขภาพ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์’ ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร Education Park (E - Park) มฟล. เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์แก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาล ตลอดจนสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 21 ธค. 2560 เวลา 8.30 น. โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 ธค. จะได้พบกับการปาฐกถาพิเศษ ‘สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและนโยบายทางสุขภาพ’ โดย นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์, ฟังการบรรยายเรื่อง ‘ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ’ วิทยากรโดย ผศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, การเสวนา หัวข้อ ‘ปัญหาด้านสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง’ วิทยากรโดย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และตัวแทนจากจีน (คุนหมิง) เมียนมา และลาว ดำเนินรายการโดย ผศ.พญ. วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ ส่วนในวันที่ 22 ธค. จะได้พบกับวิทยากรจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ในการเรียนรู้จากประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์, ก่อนเข้าสุ่การเสวนา ชุมชนเชียงรายใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินรายการ นพ.สมปราชญ์ หมั่นจิต ร่วมกับตัวแทนจากชุมชนอำเภอเชียงของ พาน ขุนตาล และแม่จัน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 0-5391-6566 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1050 ครั้ง